Fotka Nikica 2

Na II. sjednici 29.siječnja 2021. godine.,  Zastupnik HDZ BiH  u Gradaskom vijeću Tuzla Nikica Vidović  sudjelovao je u raspravi Nacrta proračuna, Plana rada vijeća za 2021. godinu, financiranja sportskih klubova, Statuta grada Tuzla i dr.

Na II. sjednici 29.siječnja 2021. godine.,  Zastupnik HDZ BiH  u Gradaskom vijeću Tuzla Nikica Vidović  sudjelovao je u raspravi Nacrta proračuna, Plana rada vijeća za 2021. godinu, financiranja sportskih klubova, Statuta grada Tuzla i dr.

Obrazloženje

Zastupano je povećanje finaciranja zimskog održavanja puteva u visinskim zonama, primjerice Gornja Obodnica, Breške, Dokanj. Protiv smo izdvajanja 300.000KM za kupovinu poslovnog prostora na Sjenjaku za potrebe MZ, jer smatramo da se trenutno taj novac može bolje iskoristiti a riješiti MZ na drugi način. Što se tiče nogometa i sporta svi su u gradu za Slobodu ali smo predložili financiranje iz proračuna državnog prvaka FC Salines.

Također, podnesena su dva vijećnička pitanja.

VIJEĆNIČKO PITANJE

 

Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

  1. Kada će grad Tuzla započeti realizaciju projekta asfaltiranja puta Zeleni kamen Gornja Obodnica od prostora MZ Gornja Obodnica do tzv. igrališta, granica s općinom Čelić u duljini od 1008 m, a po osnovu ranije datih obećanja?

O b r a z l o ž e n j e

Navedena putna komunikacije kreće od Zelenog kamena u Gornjoj Obodnici objekat MZ Gornja Obodnica a završava kod tzv.igrališta. Duljina puta je 1008 m i spaja grad Tuzlu s općinom Čelić. Dionica od Drijenče-Čelić je asfaltirana do granice s gradom Tuzla cca 5000 m i potrebno je asfaltirati samo dionicu od 1008 m koja pripada gradu Tuzla. Dionicu od 5000 m je 80% financirala Vlada Republike Hrvatske preko projekata na koje je aplicirala Udruga mladih Drijenča iz Drijenče i 20% Vlada TK i općina Čelić. Važno je napomenuti da je ovaj put ''prokupan'' u ratu 1992-1995 i služio je u mnoge svrhe. Danas predstavlja važnu putnu komunikaciju tog dijela grada Tuzla s općinama Čelić, Brčko, Orašje i izlazak u EU. Trenutno veliki potencijal i korištenje osim stanovinka koji gravitiraju ovom dijelu grada kao što su Breške, Obodnica Donja i Gornja pa i Dokanj imaju i stanovnici drugih MZ. Put koriste članovi SPD Poštar i mnogi stanovnici koji dolaze i šetaju asfaltiranom dionicom prema Drijenči u vrijeme povećanog zagađenja. Smatramo da je veliki potencijal na ovoj dionici, kako s ljudske, emotivne, zdravstvene i ekonomske strane za grad Tuzlu.

VIJEĆNIČKO PITANJE

 Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

  1. Zašto nadležna gradska Služba  ne postupi po zahtjevima za asfaltiranje puteva u Mjesnoj zajednici Husino, a čije realiziranje se samo obećava?

O b r a z l o ž e n j e

 

 Savjet MZ Husino je nadležnoj Službi dostavio više zahtjeva, od kojih posljednji broj: 16/20 od 17.07-2020. godine, kojim traže asfaltiranje puteva na lokacijama:

  • Ulica Ive Keroševića u dužini cca 800 metara,
  • Ulica Strane- naselje Miljanovići u dužini od cca 200 metara,
  • Ulica Husinske bune, zaseok Šimići u dužini 120 metara i
  • Ulica Husinskih Branitelja, zaseok Studenac u dužini cca 200 metara.

Riječ je  o potrebi  rekonstrukcije puteva, koji su oštećeni  zbog dotrajalosti  i pogođeni elementarnim nepogodama, a svim zahtjevima je traženo od predstavnika nadležne  Službe da izađu na lice mjesta,  snime stanje na terenu i poduzmu dalje aktivnosti na sanaciji puteva.